Media partnership

For media partnership, please, contact Anastasia Kirichenko:

Tel: +7 (495) 750-0828, ext. 4159
E-mail: Anastasia.Kirichenko@hyve.group